Najczęściej zadawane pytania

Kwestie ogólne

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych warunkach umowy lub też Karcie informacyjnej produktu.

OWU Elektronika mobilna
OWU Elektronika stacjonarna
KIP Elektronika mobilna
KIP Elektronika stacjonarna

Należy pamiętać, że poniższa sekcja często zadawanych pytań nie zastępuje inforamcji zawartych w Ogólnych warunkach umowy i w Karcie informacyjnej produktu.

Klikochron nie jest ubezpieczycielem. Klikochron zawiera z ubezpieczycielami produktów danej kategorii ramową umowę grupową, na mocy której można objąć ochroną ubezpieczeniową urządzenia ubezpieczonego podmiotu na warunkach oferowanych przez ubezpieczyciela w zakresie uszkodzenia lub zniszczenia. Konsumenci mogą zawierać umowy ubezpieczenia poszczególnych produktów za pośrednictwem strony internetowej Klikochron po podaniu zaledwie adresu e-mail. Takie ubezpieczenie produktu umożliwia konsumentowi korzystną naprawę uszkodzonego sprzętu w przypadku szkód, których nie obejmuje gwarancja producenta.
Jesteśmy osiągalni drogą mailową pod adresem support [at] Klikochron.pl oraz pod numerem telefonu 800707041.
W Klikochron można ubezpieczyć mobilne urządzenia elektroniczne (np. smartfony, tablety, aparaty fotograficzne, kamery czy laptopy) oraz urządzenia stacjonarne (konsole do gry, sprzęt TV, urządzenia HiFi oraz komputery osobiste). Ponadto oferujemy przedłużenie gwarancji sprzętu kuchennego, urządzeń chłodzących i mrożących, pralek i zmywarek, a także maszyn do kawy.
Ochrona gwarancyjna obejmuje szkody spowodowane nagłymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami. Zwrotowi podlegają w takim przypadku koszty naprawy, których nie pokrywa gwarancja producenta. Należą do nich szkody: wywołane błędami w obsłudze, spowodowane upadkiem urządzenia na podłoże, pęknięciem, wywołane kontaktem urządzenia z cieczami, akty sabotażu i wandalizmu.
Wyłączone są szkody spowodowane wadami materiału i produkcji, zużycie podczas eksploatacji oraz przypadki działania umyślnego. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych warunkach umownych lub w Karcie informacyjnej produktu.
W zakresie ubezpieczeń smartfonów, tabletów, aparatów, kamer i laptopów współpracujemy z towarzystwem ubezpieczeniowym Allianz-Versicherung.
Klikochron uprościł cały proces ubezpieczenia. U nas mogą Państwo uzyskać ochronę ubezpieczeniową już po kilku kliknięciach, bez konieczności składania długich wniosków i długiego oczekiwania na ich rozpatrzenie. Takie ograniczenie formalności pozwala na oferowanie konsumentom produktów w niższych cenach.

Umowa

Nie, nie jest to konieczne. Dla każdej kategorii produktów Klikochron zawiera umowę ramową z wybranym ubezpieczycielem. Państwo, natomiast zawierają umowę tylko z Klikochron.
Nie. Jedynie wybór ubezpieczanego produktu wyznacza konkretnego ubezpieczyciela. Tenże ubezpieczyciel podany jest na naszej stronie internetowej.
Umowa wygasa automatycznie wraz z końcem wybranego przez Państwa okresu (1 rok lub 2 lata). Umowa nie wymaga wypowiedzenia i nie jest przedłużana automatycznie. Przed końcem okresu obowiązywania umowy można ją wygodnie przedłużyć przez Internet.
Podczas zawierania umowy nie jest wymagane, aby Państwo podawali jakiekolwiek dane osobowe. Podane przez Państwa dane są poufne. Ponadto logowanie do portalu www.klikochron.pl jest szyfrowane. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Ogólnych warunkach umowy lub też w Karcie informacyjnej produktu.

Uszkodzenie

Jeśli zakupili Państwo produkt w jednym ze współpracujących z nami sklepów e-commerce i chcą bezpośrednio nabyć ochronę gwarancyjną, mogą Państwo wykupić ubezpieczenie od razu w ww. sklepie. Mogą Państwo też ubezpieczyć produkt bezpośrednio na stronie www.klikochron.pl. Na podstawie zawartej przez nas z towarzystwem ubezpieczeniowym umowy ramowej przysługuje Państwu, jako posiadaczom ochrony gwarancyjnej od towarzystwa ubezpieczeniowego, roszczenie o spełnienie świadczenia. Podczas zakupu ubezpieczenia Państwa adres e-mail oraz numer seryjny produktu zostaną automatycznie przekazane do Klikochron. Następnie otrzymają Państwo elektroniczny certyfikat ubezpieczenia.
Szkody można zgłaszać bezpośrednio na stronie www.klikochron.pl, wybierając opcję menu „Zgłoś szkodę“. Po wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo wiadomość e-mail ze zleceniem naprawy i dokumentem wysyłkowym. Zlecenie naprawy należy wysłać wraz z urządzeniem do współpracującego z nami serwisu. Serwis prześle Państwu e-mail z potwierdzeniem oraz diagnozę szkody i potwierdzi wysokość ewentualnego pokrycia kosztów. Bezzwłocznie po dokonaniu przelewu udziału własnego do Klikochron otrzymają Państwo od serwisu naprawione urządzenie. Raport z naprawy oraz faktura przekazywane są automatycznie ubezpieczycielowi. Dzięki temu nie muszą się Państwo już niczym więcej martwić.
Dla celów zawarcia umowy ubezpieczenia Klikochron wymaga podania wyłącznie ceny produktu, adresu e-mail i numeru seryjnego produktu. Dopiero w przypadku uszkodzenia urządzenia i chęci skorzystania z ubezpieczenia trzeba podać adres pocztowy w celu umożliwienia serwisowi odesłania naprawionego urządzenia.
Prosimy o zgłaszanie szkody w ciągu 7 dni od powzięcia wiedzy o jej wystąpieniu. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych warunkach umowy lub też w Karcie informacyjnej produktu.
Informacje na ten temat znajdują się w Ogólnych warunkach umowy lub Karcie informacyjnej produktu.
Udział własny uzależniony jest od wykupionego pakietu ubezpieczeniowego urządzenia. Dokładne wartości znajdują się w Ogólnych warunkach umowy.
Po otrzymaniu przez serwis uszkodzonego urządzenia i weryfikacji zgłoszonej przez Państwa szkody otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z wezwaniem do uregulowania udziału własnego.
Staramy się opracowywać zlecenia tak szybko, jak to tylko możliwe. Opracowanie jednego zgłoszenia szkody zajmuje ok. 78 godzin.
O szkodzie całkowitej mówimy w przypadku, gdy koszty naprawy uszkodzonego urządzenia przekraczają cenę zakupu nowego urządzenia. Świadczenie ubezpieczeniowe jest ograniczone do aktualnej wartości pomniejszonej o ustaloną wysokość udziału własnego. Jeśli koszty naprawy lub zakupu urządzenia zastępczego przewyższają aktualną wartość ubezpieczonego urządzenia, otrzymają Państwo wg uznania ubezpieczyciela używane urządzenie zastępcze lub odszkodowanie pieniężne w stosownej wysokości. Roszczenie do otrzymania nowego urządzenia nie przysługuje.

Pozostałe pytania

Jeśli wybrali Państwo dodatkową opcję na wypadek kradzieży, wówczas Państwa urządzenie objęte jest również ubezpieczeniem od tego rodzaju zdarzeń. Państwa ubezpieczenie wyposażenia domu obejmuje już kradzież w wyniku włamania.
Urządzenie nie może być starsze niż 6 miesięcy.
Nie. Akumulatory i baterie nie są objęte gwarancją ochrony.
Niestety oferujemy ubezpieczenie produktów jedynie osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce.
Tak, ponieważ gwarancja ochrony dotyczy urządzenia, a nie jego posiadacza. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych warunkach umowy lub Karcie infromacyjnej produktu.
Informacje na ten temat znajdują się w Ogólnych warunkach umowy lub Karcie informacyjnej produktu.
Wszelkie dokumenty wysyłane przez Klikochron, co do których ustawowo wymagane jest zachowanie formy pisemnej, są opatrzone podpisem elektronicznym zgodnie z §2 pkt. 3 niemieckiej ustawy o podpisie elektronicznym (Signaturgesetz - SigG). Dzięki temu wykluczona zostaje możliwość sfałszowania dokumentu. Ww. dokumenty dostępne są w formie elektronicznej, która zgodnie z §126a niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) może zastępować ustawową formę pisemną. Dokumenty posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny mają taką samą wartość dowodową, jak dokumenty sporządzone w formie papierowej w rozumieniu niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (§371a ust. 1 Zivilprozessordnung - ZPO).
Kwalifikowany podpis elektroniczny jest standardem wyłącznie niemieckim, który reguluje ustawa o podpisie elektronicznym (Signaturgesetz - SigG). Program Adobe Reader produkowany jest przez firmę amerykańską i nie obsługuje tego standardu w wersji podstawowej. Wtyczka pozwalająca programowi Adobe Reader na weryfikację kwalifikowanych podpisów elektronicznych znajduje się tutaj.

Podpis elektroniczny można również zweryfikować online pod adresem:
http://www.signature-check.de
http://www.edokument.de/check
http://signaturpruefen.de/pruefung